දිස්ත්‍රික් ලේකම්

යූ.ඩී.සී. ජයලාල් මහතා

දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ දිසාපති

ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. (විශේෂ ශ්‍රේණිය)

පුවත් සහ සිදුවීම්

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්