ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල

ග්‍රාම නිලධාරි වසම් සංඛ්‍යාව

ගෘහ ඒකක සංඛ්‍යාව

බේරුවල

82

35,297

මතුගම

57

23,3636

වලල්ලාවිට

60

15,048

කලුතර

87

32,000

දොඩන්ගොඩ

45

15,612

බණ්ඩාරගම

59

24,500

හොරණ

61

25,420

මදුරාවල

33

8,500

අගලවත්ත

34

9,499

ඉංගිරිය

31

12,867

බුලත්සිංහල

54

16,980

මිල්ලනිය

44

11,713

පාලින්දනුවර

43

13,157

පානදුර

72

45,303

එකතුව

762

289,25