රී ලංකාවේ වෙසෙන අඩු ආදායම්ලාභී සහ ආවාසි සහගත කණ්ඩායම් වලට ඇතුලත් වන පුද්ගල පවුල් කණ්ඩායම් සහ  ප්‍රජාවගේ දිළිදු බව තුරන් කිරීම සහ සමාජ සාධාරනත්වය සහතික කරනු ලබන සමාජයක් බිහිකිරීම සදහා අවශ්‍ය වන ප්‍රජාව කේන්ද්‍ර කොටගත් සංවර්ධන වැඩසටහනක් ලෙස සමෘද්ධි වැඩසටහන හැඳින්විය හැක.

ඵසේම ජීවනෝපාය ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම, පවුල් වෙනුවෙන් ආහාර සුරක්ෂිත තාවය සහතික කිරීම, ජනතාවගේ ජීවනෝපාය සංවර්ධනය ඉහළ දැමීම සදහා ක්ෂුද්‍රමූල්‍ය ණය පහසුකම් සැපයීම  ඉතුරුම්  ක්‍රියාවලිය සදහා ප්‍රජාව යොමු කරමින් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය බැංකු පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම මගින් ප්‍රජා මට්ටමේ  ජාතික සංවර්ධනය ක්‍රියාවලියනට ජනතාව ඵ්කරාශී කිරීම ප්‍රජාවගේ භෞතික හා සමාජ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම, හා පුද්ගල හා පවුල  කේන්ද්‍ර කොටගෙන දිරිය පියස නිවාස වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම,  සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම,අඩු ආදායම් පවුල් වල දරුවන් සදහා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා දරුවන්ගේ දක්ෂතා ඔප්නැංවීම සදහා කැකුළු ළමා සමාජ ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඟරග සංවිධානය කිරීම ,  සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරමින් ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම, අඩු ආදායම්ලාභී වැඩසටහන් සඳහා සමෘද්ධි සහනාධාර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ජාතික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියකට ජනතාව ඵ්කරාශී කිරීමට දිවිනැගුම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දායක වීම වශයෙන් පුද්ගලයන්ගේ සිට පවුල , ප්‍රජාව හා ගම  සංවර්ධනය කිරීම සඳහා විවිධ වැඩසටහන් සමෘද්ධි වැඩසටහන මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. ක්‍රියාත්මක වේ.

ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන්

 • බැංකු වැඩසටහන
  • ඉතුරුම් ක්‍රියාවලිය - තැන්පතු පවත්වාගෙන යාම, සාමාජික, සාමාජික නොවන, කණ්ඩායම්, දිරියමාතා,ළමා සිසුරක, කැකුළු, අනිවාර්ය
  • ණය වැඩසටහන - ස්වයං රැකියා ණය , නිවාස ණය, පාරාභෝගික ණය, ආපදා, මිහිජය,කිරුළ,දිවිනැගුම,ඉසුර
 • සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන
  • දිරිය පියස නිවාස වැඩසටහන
  • මත් ද්‍රව්‍ය නිවාස වැඩසටහන
  • ළමා සමාජ වැඩසටහන
 • සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන
 • ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන
 • දිවිනැගුම ගෙවතු වැඩසටහන
 • සමෘද්ධි සහනාධාර වැඩසටහන