අංක තුනේ කෙටි දුරකථන අංක

සැ.යු. 116 හැර ඉහත සියලු අංක ඇමතුම් ගාස්තු වලින් නිදහස් වේ.
අංකයසේවාව
1919  ගිලන් රථ සේවාවන් සඳහා
114 යුධ හමුදා මෙහෙයුම් ඇමතුම් ඒකකය :
කොළඹ ප්‍රදේශයේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදීම.
116 ගුවන් හමුදා ඇමතුම් ඒකකය
සැක සහිත ගුවන් යානා පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදීම.
118 ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදීම.
119 පොලිස් හදිසි ඇමතුම් සේවා
හදිසි මහජන පැමිණිලි

අංක හතරේ කෙටි දුරකථන අංක

සැ.යු. 1929 සහ 1948 දුරකථන අංක සඳහා ඇමතුම් ගාස්තු නිදහස් වන අතර අනෙකුත් සියලුම අංකයන් සඳහා සමන්‍ය දුරකථන ගාස්තු අයකරනු ලැබේ.
අංකයසේවාව
1900 ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව
විදුලි සංදේශ සේවාවන් සම්බන්ධ පැමිණිලි
1901 විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය
විදුලිය බිඳ වැටීම සම්බන්ධ පැමිණිලි
1905 රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය
රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවලින් සිදුකරන සේවාවන් හිදී ජනතාවට සිදුවන දුෂ්කරතාවයන් දැනුම් දීම.
1909 ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව
ජංගම දුරකථනවල IMEI අංකය පරික්ෂා කර නිර්වද්‍යතාවය තහවුරු කර ගැනීම.
1910 ලංකා විදුලිබල සමාගම (LECO)
(LECO) ආයතනය මගින් විදුලිය ලබාදෙන ප්‍රදේශවල විදුලිය බිඳ වැටීම සම්බන්ධ පැමිණිලි.
1911 ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වනු ලබන විභාග පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීම.
1912 සංචාරක කටයුතු අමාත්‍යංශය
සංචාරක පැමිණිලි
1918 උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය
උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු ආශ්‍රිත තොරතුරු විමසීම.
1919 රාජ්‍ය තොරතු කේන්ද්‍රය
රාජ්‍ය ආයතනවල තොරතුරු විමසීම.
1920 කෘෂිකර්ම සංවර්ධන අමාත්‍යංශය
කෘෂි කර්මාන්තය ආශ්‍රිත තොරතුරු විමසීම.
1922 රාජ්‍ය උකස් හා ආයොජන බැංකුව
තම ගනුදෙනුකරුවන්ට අවශ්‍ය බැංකු සේවා උපදෙස් ලබාදීම.
1929 ළමා සංවර්ධන සහ කාන්තා අභිවෘද්ධිය පිළිබඳ අමාත්‍යංශය
ළමා අපයෝජනය හා ළමුන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම.
1933 ශ්‍රී ලංකා පොලිස් හා කන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශය
ළමා සහ කන්තා හිංසනය පිළිබඳ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම.
1939 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය
ජල සම්පාදනයට අදාළ පරිභෝගික ගැටලු පිළිබඳ විමසීම
1948 දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරි
නීති විරෝධි මත්ද්‍රව්‍ය අලෙවිය හා භාවිතය පිළිබඳ තොරතුරු දැනුම් දීම.
1954 අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
අල්ලස් හෝ දුෂණ පිළිබඳ පැමිණිලි
1955 ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව
දුරගමන් සේවා බස් රථ වලින් මගීන්ට සිදුවන අපහසුතාවයන් පිළිබඳ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම.
1956 භාෂා ගැටලු විමසීම.
1968 වරාය හා මහාමාර්ග අමත්‍යංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය
1969 දක්ෂිණ අධිවේගී මාරග මෙහෙයුම්
මාර්ග භාවිත කරන්නවුන්හට හදිසි අවස්ථාවන්හිදි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය සමග සබඳතා පවත්වා ගැනීම.
1970 විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ ප්‍රශ්න හා පැමිණිලි.
1973 ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය
ගුවන් සේවාවන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම.
1979 ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය ගුවන් සේවාවන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබගැනීම.
1984 අන්තරාදායක ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය
අන්තරාදයක ඖෂධ භාවිත කරන්නන් එයින් මුදවා ගැනීම සඳහා උපදේශන සේවා සැපයීම.
1987 ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
විදුලිය බිඳ වැටීම සම්බන්ධ පැමිණිලි
1988 අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තොරතුරු ලබගැනීම.
1989 විදේශ සේවා නියුක්ති කර්යංශය
විදේශ ගතවීම්වලදී මුහුණ දීමට සිදුවන ප්‍රශ්න පිළිබඳ පැමිණිලි.
1990 ෆැල්ක් මෙඩ් වන් පුද්ගලික සමාගම
හදිසි වෛද්‍ය සේවා තොරතුරු හා ගිලන් රථ සේවාවන් ලබාගැනීම.
1991 පරිසර හා ස්වභාවික සම්පත් අමාත්‍යංශය
පරිසර හා ස්වභාවික සම්පත් අශ්‍රිත පැමිණිලි