යූ.ඩී.සී ජයලාල් මහතා

දිස්ත්‍රික්  ලේකම්/ දිසාපති 


 

 

 

 


තිලංකා වෙත්තසිංහ මහත්මිය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (පාලන)


විමල් ගුණතුංග මහතා

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)


බී.ඒ.එන්. දිල්රුක්ෂි මහත්මිය

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්


බී.ඒ.එම්. චන්ද්‍රිකා මහත්මිය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි


ඩබ්.ඒ.කේ.එස්. දමයන්ති මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්)


AO

හේමන්ත රණසිංහ මහතා

පරිපාලන නිලධාරි


acc kamal

එම්.බී.කේ. ජයතිලක මහතා

ගණකාධිකාරි


ඩී.සී.එන්. කලන්සූරිය මහතා

දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු


බී.ඒ. සිතාරා උදයංගනී මහත්මිය

දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි කොමසාරිස් 


පී.එල්.ඒ.ඒ. හේමන්ත මහතා

දිස්ත්‍රික් සංඛ්‍යාලේඛනඥ


  එච්.ඩී.ඩී. තුසිත මහතා

සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලකආර්.ආර්.ඩබ්.බී.එන්. හුලන්ගමුව මහතා

කාර්යභාර නිලධාරි (මානව සේවා හා උපක්‍රම පරික්ෂක) 


M

Chief Internal  Auditor


b dumy

පී. එම්. එස්. කුලසේකර මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂක ( ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය )