මල්පැල සිටුවීමේ වැඩසටහන

  කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රය අ...

ගං වතුර ආපදා තත්ත්වයන් ඇති වූ ස්ථාන නිරීක්ෂණය කිරීම

  කළුතර දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨ...

උසස් පෙළ අවසන් කල ඔබට මහඟු අවස්ථාවක්

  2018/2019/2020 වර්ෂ වල අපොස උසස් පෙල හැදෑර...

නව වසරේ රාජකාරි ඇරඹීම

      2022 වර්ෂයේ රාජකාරි කටයුතු ආර...

උරුමයක පෙළහර සංස්කෘතික වැඩසටහන

    සමාජයෙන් ඈත් වී යන දේශීය කලාංගයන් පෝ...

කලුතර දිස්ත්‍රික් ජාතික සුරක්ෂිත දින සැමරුම් උත්සවය - 2021

  රටේ වර්තමානයේ පවතින කොවිඩ් 19 ව්‍යසන තත්වය...

විශේෂ පුහුණු වැඩමුළුවක්

  කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්...

අම්බේ ඇල - ආපදා අවම කිරීමේ ව්යාපෘතිය නිරීක්ෂණය කිරීම

  2021 වර්ෂයේ ආපදා අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටත...

සිරිමුණි විහාරය - කන්දවත්ත නායයෑම

  පසුගිය දින කිහිපයක දිවයිනට බලපෑ අයහපත් කාළ...

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නවක නිළධාරින් පුහුණු කිරිමේ වැඩමුළුව

2021 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නව කණ්ඩායම් ස...

මැණික්ගොඩ ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම - අධියර II

කළුතර දිස්ත්‍රික්යේ මතුගම ප්‍රාදේශිය ලේඛම් බල ප්‍ර...

« »

District Secretary

District Secretary

Mr.  Ginige Prasanna Janaka Kumara

District Secretary/ Government Agent