# දුම්රිය ස්ථාන දුරකතන අංක
1 පානදුර 382232271
2 පින්වත්ත  
3 වාද්දුව 0382232571
4 අංක 01  
5 කළුතර උතුර 0342222272
6 කළුතර දකුණ 0342222271
7 කටුකුරුන්ද  
8 පයාගල උතුර 0342233760
9 පයාගප දකුණ  
10 මග්ගොන  
11 බේරුවල 0342276371
12 හෙට්ටිමුල්ල  
13 අළුත්ගම 0342275282