මධ්යම රජයේ රෝහල්
දිස්ත්රික් මහ රෝහල්

    
කළුතර දිස්ත්රික් මහ රෝහල, කළුතර

ප්රාදේශීය රෝහල් (වර්ගය B)

    
බේරුවල ප්රාදේශීය රෝහල බේරුවල
    
දර්ගා නගරය ප්රාදේශීය රෝහල, ධර්ගා නගරය

පළාත් රාජ්ය රෝහල්
මූලික රෝහල් (වර්ගය A)

    
හොරණ මූලික රෝහල
    
පානදුර පානදුර මූලික රෝහල

මූලික රෝහල් (වර්ගය B)

    
අම්බලවත්ත මූලික රෝහල, පිඹුර

ප්රාදේශීය රෝහල් (වර්ගය A)

    
බණ්ඩාරගම ප්රාදේශීය රෝහල, බණ්ඩාරගම
    
ඉංගිරිය ප්රාදේශීය රෝහල, ඉංගිරිය
    
මතුගම ප්රාදේශීය රෝහල

DC රජයේ රෝහල්
දිස්ත්රික් මහ රෝහල්

    
කළුතර දිස්ත්රික් මහ රෝහල, කළුතර

ප්රාදේශීය රෝහල් (වර්ගය B)

    
බේරුවල ප්රාදේශීය රෝහල බේරුවල
    
දර්ගා නගරය ප්රාදේශීය රෝහල, ධර්ගා නගරය

පළාත් රාජ්ය රෝහල්
මූලික රෝහල් (වර්ගය A)

    
හොරණ මූලික රෝහල
    
පානදුර පානදුර මූලික රෝහල

මූලික රෝහල් (වර්ගය B)

    
අම්බලවත්ත මූලික රෝහල, පිඹුර

ප්රාදේශීය රෝහල් (වර්ගය A)

    
බණ්ඩාරගම ප්රාදේශීය රෝහල, බණ්ඩාරගම
    
ඉංගිරිය ප්රාදේශීය රෝහල, ඉංගිරිය
    
මතුගම ප්රාදේශීය රෝහල

ප්රාදේශීය රෝහල් (වර්ගය B)

    
බදුරලිය බදුරලිය ප්රාදේශීය රෝහල
    
බුලත්සිංහල ප්රාදේශීය රෝහලේ, බුලත්සිංහල
    
ඉටෙපාන, ඉත්තෑපාන ප්රාදේශීය රෝහල
    
මීගහතැන්න ප්රාදේශීය රෝහල

ප්රාදේශීය රෝහල් (වර්ග C)

    
මොරොන්තුඩුව, ගෝනදුව ප්රාදේශීය රෝහල

පෞද්ගලික රෝහල්
පවුල් සත්කාරක රෝහල, කළුතර
නව පිලිප් රෝහල, කළුතර
පානදුර සචිත්ර රෝහල
මීඩියාපොප් රෝහල, හොරණෑව රෝහල් (වර්ගය බී)

    
බදුරලිය බදුරලිය ප්රාදේශීය රෝහල
    
බුලත්සිංහල ප්රාදේශීය රෝහලේ, බුලත්සිංහල
    
ඉටෙපාන, ඉත්තෑපාන ප්රාදේශීය රෝහල
    
මීගහතැන්න ප්රාදේශීය රෝහල

ප්රාදේශීය රෝහල් (වර්ග C)

    
මොරොන්තුඩුව, ගෝනදුව ප්රාදේශීය රෝහල

පෞද්ගලික රෝහල්
පවුල් සත්කාරක රෝහල, කළුතර
නව පිලිප් රෝහල, කළුතර
පානදුර සචිත්ර රෝහල
හොරණ මධ්යහෙල් ​​රෝහල