ගංවතුර නිරීක්ෂනය කිරීම 1 ගංවතුර නිරීක්ෂනය කිරීම 2

 

නිරිත දිග මෝසම සක්‍රීය වීමත් සමඟ 2021.06.03,04 හා 05 වන දිනයන් හිදි කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට ඇද හැලුනු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ සියළුම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශවලට බලපෑම් එල්ලවූ අතර, විශේෂයෙන්ම පහත සඳහන් ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශවලට වැඩි බලපෑමක් එල්ල වන ලදි.

 

 

  • බුලත්සිංහල

  • පාලින්ද නුවර

  • මදුරාවල

  • මිල්ලනිය

  • දොඩන්ගොඩ
  •  

ඒ අනුව මෙම ඒකකයේ සම්බන්ධීකරණය යටතේ යුධ හමුදාව / නාවික හමුදාව සෙවීම් හා මුදවා ගැනීම් කටයුතු සදහා ක්ෂණිකව යොමුකල අතර, දිස්ත්‍රික්කයෙහි රාජ්‍ය ආයතන හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන විසින් කඩිනමින් ආපදාවට ලක්වූ ජනතාව වෙත සහන සැලසීමේ කටයුතු සිදුකරන ලදි. එම ආපදා තත්ත්වය සහ සහන සැලසීමේ ක්‍රියාවලිය ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ලුතිතන් කර්නල් කේකේඑස්ආර් කන්නන්ගර ආර්ඩබ්පි, ආර්එස්පී , යූඑස්පි යන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරීගේ නිරීක්ෂණයට ලක්විය.

 

ගංවතුර නිරීක්ෂනය කිරීම 3 ගංවතුර නිරීක්ෂනය කිරීම 4