නාවික හමුදා 1 නාවික හමුදා 2

 

 

 

නිරිත දිග මෝසම සක්‍රීයවීමත් සමඟ 2021.06.03,04 හා 05 වන දිනයන් හිදි කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට ඇඳ හැලුනු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙහි සියළුම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශවලට බලපෑම් ඇති කරන ලදි.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආපදා කලමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයේ ක්‍රියාත්මකවීම මත මෙම ආපදා තත්වයන්ට ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර දැක්විම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට අයත් ක්ෂණික ප්‍රතිචාර මුදවා ගැනිමේ සහ සහන සැලසීමේ බළඝණයට (4R) අයත් ජිවිතාරක්ෂක කණ්ඩායම් හතරක් බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ සහ මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් බළප්‍රදේශයේ එක් ජිවිතාරක්ෂක කණ්ඩායමක් ස්ථාන ගත කරන ලදි.

එමඟින් ප්‍රදේශවල ඇතිවූ ගංවතුර තත්ත්වයන් සඳහා ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හැකිවූ අතර, එමගින් ආපදා තත්ත්වයට අදාලව ප්‍රතිචාර දැක්වීම ඉතා සාර්ථකව සිදු කිරීමට හැකි විය.එසේම ගංවතුර තත්ත්වය හමුවේ ආපදා සහිත ප්‍රදේශවල පුද්ගලයින් හට නිරුපද්‍රිතව සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථාන වෙත ලගාවීමට හැකිවිය.

 

නාවික හමුදා 3 නාවික හමුදා 4