උරුමයක පෙලහර 1 උරුමයක පෙලහර 2

 

සමාජයෙන් ඈත් වී යන දේශීය කලාංගයන් පෝෂණය කිරීමේ අරමුණින් හා රටේ පවතින්නාවු වසංගත තත්වයන් දුරු වී උදාවන්නා වූ නව වසර සඳහා සෙත් ශාන්ති ප්‍රාර්ථනා කරමින් පවත්වන ලද උරුමයක පෙලහර වැඩසටහන 2021. 12. 28 දින කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.
කොළඹ සෞන්දර්ය කලා විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය සුසන්ත විදානගමගේ ඇතුළු කණ්ඩායම දේශීය වටිනා කමකින් යුත් මෙන්ම රසාස්වාදාත්මක ලෙස පහතරට ශාන්තිකර්මයන් රැසක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා ඇතුළු නිලධාරිහු රැසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.