සුරක්ෂිත දිනය 1 සුරක්ෂිත දිනය 2

 

රටේ වර්තමානයේ පවතින කොවිඩ් 19 ව්‍යසන තත්වය හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ලබාදී ඇති මාර්ගෝපදේශ සහ නීති රීති අනුගමනය කරමින් මෙවර ජාතික සුරක්ෂිත දිනය වෙනුවෙන් සීමිත පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් යුතුව කලුතර දිස්ත්‍රික් ජාතික සුරක්ෂිත දින වැඩසටහන දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයේ සම්බන්ධීකරණයෙන්, කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය ඇතුලු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරීශ්‍රයේදී 2021.12.26 වන දින සාර්ථකව සිදුකරන ලදි.