රාජකාරි බාර දීම1

 

2021.01.07 දින සිට කළුතර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (දිස්ත්‍රික්) වශයෙන් රාජකාරී කරනු ලැබු ලුතිතන් කර්නල් කේකේඑස්ආර් කන්නන්ගර ආර්ඩබ්පී ආර්එස්පී යූඑස්පී - ශ්‍රීලකාහ (නි/64143) යන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරි විසින් 2021.12.15 වන දින ලුතිතන් කර්නල් ඊඒයූඒ අමරසේකර ආර්එස්පී - ශ්‍රීලංසිරෙ (නි/64424) යන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරි හට තනතුරේ රාජකාරි භාරදීම් /භාරගැනීම් සිදු කරන ලදී.

 

 

රාජකාරි බාරදීම 3රාජකාරිභාරදීම 6