අම්බේ ඇල 1 අම්බේ ඇල 2

 

2021 වර්ෂයේ ආපදා අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කුඩා පයාගල අම්බේ සිට මුහුදට ජලය බැසයාමේ කාණුපද්ධතිය සකස් කිරීමේ දෙවන අධියරේ වැඩ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීම සදහා කළුතර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්යක්ෂ ලුතිතන් කර්නල් කේකේඑස්ආර් කන්නන්ගර ආර්ඩබ්පි ආර්එස්පි යූඑස්පි යන නිළධාරී හා ඒකක කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් 2021.11.18 වන දින සහභාගී වන ලදි.