සිරිමුනි විහාරය 1 සිරිමුනි විහාරය 2

 

පසුගිය දින කිහිපයක දිවයිනට බලපෑ අයහපත් කාළගුණික තත්වය හේතුවෙන් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බේරුවල ප්රා දේශිය ලේකම් බළ ප්රදේශයෙහි කන්දවත්ත - පයාගල ස්ථාපිත සිරිමුණි විහාරයේ ධර්මශාලාව පිටුපස මාර්ගය නායයෑමකට ලක්විය.

මෙම ආපදා තත්වයෙන් විහාරයට හානි කිසිවක් සිදු නොවූ අතර, ආපදා තත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම වස් කළුතර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්යක්ෂ ලුතිතන් කර්නල් කේකේඑස්ආර් කන්නන්ගර ආර්ඩබ්පි ආර්එස්පි යූඑස්පි යන නිළධාරී 2021.11.09 වන දින සහභාගී වූ අතර, ඒකකයෙහි කාර්ය මණ්ඩලය හා ගුවන් හමුදා සාමාජිකයින් විසින් නායයෑමට ලක්වූ ස්ථානය තාවකාලිකව පිළිසකර කරන ලදි.