කුලුනු නඩත්තු කිරීම 1 කුලුනු නඩත්තු කිරීම 2

 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානයේ උපදෙස් හා ප්‍රතිපාදන මත කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙහි ස්ථාපිත සුනාමි ආපදා පූර්ව අනතුරු ඇගවීමේ කුළුණු නඩත්තු කිරීම හා භාවිතා කිරීම යන තේමාව යටතේ යුද්ධ හමුදා , නාවික හමුදා , ගුවන් හමුදා , පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය , සිවිල් පොලීසිය හා වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවෙහි නිළධාරීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2021.11.12 වන දින 0900 පැයේ සිට 1200 පැය දක්වා පවත්වන ලදි.

මෙම වැඩසටහන ශාන්තමරියා දේවස්ථානය මග්ගොන පිහිටි සුනාමි ‌ආපදා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ කුළුණ උපයෝගී කරගනිමින් පැවැත්වූ අතර, ඒ සඳහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්යක්ෂ ( පෙර දැනුම්දීම්) ප්ර දීප් කොඩිප්පිලි මහතා , කළුතර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්යක්ෂ ලුතිතන් කර්නල් කේකේඑස්ආර් කන්නන්ගර ආර්ඩබ්පි ආර්එස්පි යූඑස්පි යන නිළධාරීන් සහ ඒකකයේ නියෝජිතයින් සහභාගී වන ලදි.