2021 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නව කණ්ඩායම් සඳහා දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය පිළිබද පුහුණුවක් ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය වෙතින් නවක නිළධාරීන් 11 දෙනෙක් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත යොමු කර ඇත. දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය පිළිබඳ පුහුණුව ලබාදීම සඳහා දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන ආයතන සම්බන්ධ කර ගනිමින් පුහුණුවක් ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ඒ අතුරින් දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයේ කාර්ය භාරය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2021.10.15 වන දින 0845 පැයේ සිට 1045 පැය දක්වා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේදී පවත්වන ලදි. මෙම වැඩසටහන සහකාර අධ්‍යක්ෂ ලුතිතන් කර්නල් කේකේඑස්ආර් කන්නන්ගර ආර්ඩබ්පී ආර්එස්පී යුඑස්පී සහ නියෝජ්‍ය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ලුතිතන් කොමාන්ඩර් එම්පීබී විජේබාහු යන නිළධාරීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාර්යය මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලදි.

 

පුහුනු වැඩමුලුව 1 පුහුනු වැඩමුලුව 2

පුහුනු වැඩමුලුව 3 පුහුනු වැඩමුලුව 4