කළුතර දිස්ත්‍රික්යේ මතුගම ප්‍රාදේශිය ලේඛම් බල ප්‍රදේශය කේන්ද්‍රකරගනිමින් 2021 ආපදා අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති යටතේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයෙහි ප්‍රථිපාදන වලින් මැණික්ගොඩඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ දෙවන අධියර 2021.08.27 වන දින ආරම්භ කරන ලදි. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් උග්‍ර ගංවතුර තත්ත්වයන්ගෙන් පිඩාවට පත්වන විශාල පිරිසකගේ ආපදා අවදානම පහව යන අතර, ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මෙම ඒකක සහකාර අධ්‍යක්ෂ හා කාර්ය මණ්ඩලය 2021.09.10,16, 25 හා 27 යන දින වල සහභාගීවූ ඡායාරූප පහත සඳහන් පරිදි වේ.

 

 

මැනික්ගොඩ ඇල ප්‍රතිසංස්කරනය 1

 

මැනික්ගොඩ ඇල ප්‍රතිසංස්කරනය 2

 

මැනික්ගොඩ ඇල ප්‍රතිසංස්කරනය 3

 

මැනික්ගොඩ ඇල ප්‍රතිසංස්කරනය 4