ජනාධිපති කාර්‍යසාධක බලකායේ උපදෙස් මත කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කටයුතු කරන රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල මූල්‍ය පරිත්‍යාගයෙන් Asia Lnka ආයතනයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ළමා නිවාස 26ක් සදහා වියලි ආහාර ,සනීපාරක්ෂක උපකරණ හා භාණ්ඩ ලබාදීම අද දින සිදුවිය.
එහි ප්‍රථම වැඩසටහන ලෙස ගල්පාත සුඛිත ළමා නිවාසයෙන් ආරම්භ කරන ලදී.ඒ සදහා කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතා, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් තිලංකා වෙත්තසිංහ මහත්මිය, මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්, මිල්ලනිය ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරී සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සමාජ සේවා අංශයේ නිලධාරීන් සහභාගි විය. මෙහි සම්බන්ධීකරණය දිස්ත්‍රික් ළමා හිමිකම් නිලධාරීතුමිය විසින් සිදු කෙරිණ.

 

 බාන්ඩ ලබාදීම 1

බාන්ඩ ලබාදීම