කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ළමුන්ගේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා පිළිබඳව සාකච්ඡා කල රැස්වීමක් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වල සහභාගිත්වයෙන් 2021/07/07 වන දින කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්විණි.
කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම රැස්වීම පැවැති අතර මේ සදහා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් තිලංකා වෙත්තසිංහ මහත්මිය ,මතුගම කලාපයේ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු නිලධාරීන් රැසක් සහභාගි විය.
අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා මොනවාද යන්න දැනුවත් කරන ලෙස රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ඉල්ලා සිටියහ.
අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා අවශ්‍ය අය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය අමතා දැනුවත් කරන්න...

 

 අධයාපන රැස්වීම 1

අධ්‍යාපන රැස්වීම 2