සහනාධාර බෙදාදීම 1 සහනාධාර බෙදාදීම 2

 

නිරිතදිග මෝසම සක්‍රිය වීමත් සමඟම කළුතර දිස්ත්‍රික්යේ ඇති වු ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් මිල්ලනිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් බළ ප්‍රදේශයේ 655ඒ බැල්ලන්තුඩාව හා 655 ගුංගවුම ග්‍රාම නිළධාරී වසම් වල ජනතාව වෙත වියලි ආහාර පාර්සල් 2021.06.22 වන දින කළුතර දිස්ත්‍රික් ආපදා කලමනාකරණ සම්බන්ධිකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ලුතිතන් කර්නල් කේකේඑස්ආර් කන්නන්ගර ආර්ඩබ්පි ආර්එස්පි යූඑස්පි යන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරීගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගුංගමුව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය හා බැල්ලන්තුඩාව ප්‍රජා ශාලාවේදී බෙදාදීමට කටයුතු සිදුකල අතර, මෙම අවස්ථාව සදහා ඒකක නියෝජ්‍ය සහකාර අධ්‍යක්ෂ තුමන් මෙන්ම කාර්ය මණ්ඩලයද සහභාගී වන ලදි.

 

සහනාධාර බෙදාදීම 3 සහනාධාර බෙදාදීම 4