එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන 1 එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන 2

 

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිහිටි නිවාසවල වැඩිහිටියන් සඳහා එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන ආරම්භයක් ලෙස පසුගිය දා 2021/06/23 දින පානදුර සුජාත වැඩිහිටි නිවාසයේ ආරම්භය සනිටුහන් කෙරින.මෙම අවස්ථාව සඳහා කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතා සහ කළුතර දිස්ත්‍රික් කැබිනට් අමාත්‍ය ගරු රෝහිත අබේගුනවර්ධන මහතා ද එසේම පානදුර ප්‍රාදේශිය ලේකම්තුමිය ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් එක්විය.

 

එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන 3 එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන 4