මෝය පුලුල් කිරීම 1 මෝය පුලුල් කිරීම 2

 

නිරිත දිග මෝසම සක්‍රීය වීමත් සමඟ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට ඇති වන ගංවතුර ආපදා තත්ත්වයන් අවම කර ගැනීමේ අරමුණින් 2021.06.04 සහ 05 යන දිනයන්වල කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව , වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හා කළුතර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධිකරණ ඒකකය එක්ව කළු ගඟේ මෝය පුළුල් කිරීමේ කටයුතු සිදු කරන ලදි.

මෝසම් වර්ෂාව කාලසීමාව තුලදී ඇතිවිය හැකි අධික වැසි තත්ත්වය හේතුවෙන් කළුගඟේ ජල මට්ටම ඉහල යා හැකිය. කළුගං මෝය පුළුල් කිරීම හරහා අධික ජල ප්‍රමාණයක් එකවර මුහුදට ගලාබැසීමට සැලැස්වීම තුලින් ගංවතුර ආපදා තත්ත්වය මගහරවා ගැනීම මෙහි අරමුණයි