ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය හා එක්ව එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ආහාර සංවිධානයේ සම්පත් දායකත්වයෙන් සිතියම්කරණය පිළිබද මූලික පුහුණු වැඩමුළුවක් 2021/04/05 වන දින සිට 2021/04/09 වන දින දක්වා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකය - කළුතර රාජකාරි කරනු ලබන නියෝජ්‍ය සහකාර අධ්‍යක්ෂ හා කාර්ය මණ්ඩලයේ 06 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේදී දින 05 පුරා පැවැ ත්විණ.