2021.05.13 වන දින කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට ඇද හැලුනු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථාන වල මාර්ග ජලයෙන් යට විය. පාලින්දනුවර (බදුරලිය) ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් මිදලන, උඩුකුඹුර, දිග්ගොඩ, මගුර, මාරගහදෙනිය යන ප්‍රදේශද වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත්, පැලවත්ත, වලල්ලාවිට, යගිරල, පහල හෙවෙස්ස,තොටහ, ඉත්තපාන,උඩුගම ප්‍රදේශද බුලත් සිංහල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් කුඩලිගම, දියකඩුව නැගෙනහිර, ඉහල බෙලිගම, පරගොඩ, මෝල්කාව යන ප්‍රදේශ වලද මාර්ග ජලයෙන් යට විය.

මෙම ආපදා සහගත තත්වය නිරීක්ෂණය කිරිම සඳහා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරන සම්බන්ධිකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක ලුතිතන් කර්නල් කේ කේ එස් ආර් කන්නන්ගර RWP RSP USP යන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරි තුමා සහ අදාල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල වල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරන සහකාරක ලෙස රාජකාරි කරනු ලබන එච්.කේ.ඩී. චන්දිමාල් මහතා , ආර්.පී. රාජ් නිශාන්ත මහතා සහ වසන්ත ප්‍රනාන්දු මහතාද සහභාගි විය.