සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමා  සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමා ඇතුලු තවත් පිරිසක්

 

2021/03/30 දින කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නව සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස ලිහිණිය කුමාරගේ මධුශංක සංකල්ප මහතා වැඩ බාර ගැනීම සිදුකලේය.එතුමා 2012/01/02 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට එකතු වී ඇති අතර ආරච්චිකට්ටුව,පාලින්ද නුවර හා අගලවත්ත යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන් හි සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස කටයුතු කොට ඇත.මෙම අවස්ථාව සදහා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් විමල් ගුණතිලක මහතා ,කලුතර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමන් ,හිටපු කලුතර දිස්ත්‍රික් සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වත්මන් පාලින්ද නුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් බී.ඒ.එන් දිල්රුක්ෂි මහත්මිය,කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරිතුමන් ඇතුළු නිලධාරීන් රැසකගේ සහභාගිත්වය සිදුවිය.