වැඩමුලුවට සහබාගි වූ කිහිප දෙනෙක්  වැඩමුලුවට සහබාගි වූ කිහිප දෙනෙක්

 

රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යභාරය හා ලිපි ගොණුකරණය පිළිබඳව නවක රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පුහුණු වැඩසටහනක් දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතාගේ ප්‍රධාන සම්පත් දායකත්වයෙන් හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් තිලංකා වෙත්තසිංහ මහත්මිය ගේ සම්පත් දායකත්වයෙන් කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි.මෙහි සම්බන්ධීකරණය ආයතන අංශයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරිනී දිලිනි මහත්මිය විසින් සිදු කරනලදී.