දේෂනයක් පවත්වන අවස්ථාව

    කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල කාර්මික හා තාක්ෂණ සහය නිලධාරීන් සඳහා මාර්ග ගාස්තු උපලේඛනය පිළිබඳ සාකච්ඡාමය පුහුණු වැඩසටහනක් කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතාගේ පූර්ණ මෙහෙය වීම හා මගපෙන්වීම යටතේ අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් තිලංකා වෙත්තසිංහ මහත්මියගේ අධීක්ෂණයෙන් පැවැත්විණ.මේ සඳහා සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන ලද්දේ විශ්‍රාමික ඉංජිනේරු ඒ.සී කනහැර ආරච්චි මහතා විසිනි.මෙහි සංවිධාන කටයුතු කලමනාකරණ සේවා නිලධාරිනී දිලිනි මහත්මිය විසින් සිදු කරන ලදී.