පානීය ජලය බෙදාහැරීම - කළුතර දිස්ත්‍රික්කය 2021/03/08 දිනත්
ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මඟින් බවුසර් 09ක්දජල සම්පාදන මණ්ඩලය මඟින් කුලී පදනම මත යොදාගන්නා ලද බවුසර් 06ක්ද යොදා ගනිමින් කළුතර දිස්ත්‍රික්කය පුරා ජලය බෙදා හැරීම අඛණ්ඩව සිදු කරණු ලැබීය .
කළුතර 70
වාද්දුව 46
බේරුවල 19
පයාගල 10
අළුත්ගම 22
පිලමිනාවත්ත 16
සපයන ලද මුළු ජල ටැංකි ප්‍රමාණය 183