කටුකුරුන්ද ගුවන් හමුදා කඳවුර මඟින් නාගොඩ බටහිර ග්‍රාමනිලධාරී වසම හා ඈතගම නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමට ද, STF කටුකුරුන්ද මඟින් ගල්ලස්ස ග්‍රාම නිලධාරී වසමට ද පානිය ජලය සපයයි.ප්‍රාදේශිය සභාවට අයත් වසම් 40 ක් සඳහා ප්‍රාදේෂීය සභහව විසින් ජලය සපයන අතර, නගර සභාවට අයත් වසම් 11 ක් සඳහා නගර සභාව විසින් පානිය ජලය සපයනු ලබයි. ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මඟින් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 34 ක් සඳහා ජලය සම්පාදනය කරනු ලබන අතර, වාද්දුව ප්‍රදේෂය සඳහා ටැංකි 15 ක් ලබා දෙමින් ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මඟින් පානීය ජලය සම්පාදනය කරනු ලබයි. මේ ආකාරයට දිස්ත්‍රික්කය පුරා සාර්ථකව සිදුවන බව පැහැදිළි වේ.