කුඩා ව්‍යාපාර ව්‍යවසායකයින් දිරිමත් කරමින් වෙළෙඳ පොළට හදුන්වා දීමත් අරමුණ කරගනිමින් දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021/02/24 දින කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී දේශීය නිෂ්පාදන වෙළෙඳ පොල ප්‍රදර්ශනයක් ආරම්භ කෙරිණ.මේ අවස්ථාව සදහා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් විමල් ගුණතුංග මහතා,සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් බී.ඒ.එන් දිල්රුක්ෂි මහත්මිය ඇතුළු නිලධාරීන් රැසක් සහභාගි විය. මෙම වැඩසටහන දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය කුඩා ව්‍යාපාර අංශය විසින් සංවිධානය කෙරිණ.