කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වෘත්තිය පුහුණුව ලබන තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්විණි. කලුතර දිස්ත්‍රික් වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සංවිධානයෙන් අන්තරාදායක ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ කලුතර දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යාපන නිලධාරී චාමලී ජීවන්ති මහත්මිය ගේ සම්පත් දායකත්වයෙන් හා කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතා,අතිරේක ලේකම් තිලංකා වෙත්තසිංහ,සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් බී.ඒ.එන් දිල්රුක්ෂි යන මහත්ම මහත්මීන්ගේ මගපෙන්වීම යටතේ එම වැඩසටහන 2021/02/11 දින වලාන වෘත්තිය පුහුණු මාධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්විය.