බෝගස ඉවත්කිරීම 1 බෝගස ඉවත්කිරීම 2

 

පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් 693 දිබ්බැද්ද ග්‍රාම නිළධාරි වසමේ ශ්‍රී නිකේතනාරාම විහාරස්ථානයේ බෝධීන් වහන්සේ 2022.01.03 වන දින නිවාස දෙකකට හා විහාරස්ථානයේ සීමා මාලකයට, බෝධි ප්‍රාකාරයට විශාල හානියක් සිදු කරමින් මුලින් ඉදිරි ගොස් ඇත. දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අද්‍යක්ෂ/නියෝජ්‍ය සහකාර අධ්‍යක්ෂ, පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නියෝජිතයින් හා නිළධාරින් එම ස්ථානයට ගොස් නිරීක්ෂණය කළ අතර 4 වන ඉංජිනේරු සේවා රෙජිමේන්තුව (සෙව්) - පානදුර යුධ හමුදා කඳවුරේ යුධ හමුදා සෙබළුන් හා ප්‍රදේශ වාසීන්ගේ ශ්‍රම දායකත්වයෙන් දින 03 මුළුල්ලේ බෝධීන් වහන්සේ කපා ඉවත් කිරීමේ කටයුතු දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අද්‍යක්ෂ තුමාගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් සිදු වීය.