photo 10 photo 12

 

ආපදා කළමනාකරණ හදිසි මෙ‌හෙයුම් මධ්‍යස්ථානය වෙතින් ඉදිරියේදි ශ්‍රී ලංකාව තුල ඇති විය හැකි නිරිත දිග මෝසම් වර්ෂාව සම්බන්දව සියළු රාජ්‍ය ආයතන,රාජ්‍ය නොවන ආයතන දැනුවත් කිරිමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් 2021.05.22 වන දින මාර්ග ගත ක්‍රමයට අනුව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වන මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) සුදන්ත රණසිංහ RWP RSP MSC NDU PSC යන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරි තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත් වන ලදි.
ඒ සඳහා මෙම ඒකකයේ දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරන සහකාර අධ්‍යක්ෂක ලුතිතන් කර්නල් කේකේඑස්ආර් කන්නන්ගර RWP RSP USP - ශ්‍රීලකාහ යන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරි තුමන් හා නියෝජ්‍ය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ලුතිතන් කොමාන්ඩර් ඩබ්එම්පීබී විඡේබාහු යන නිලධාරි හා එම ඒකකයේ කාර්යය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින්ද සහභාගි වන ලදි.

photo 16photo 15

 

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරන සහකාර අධ්‍යක්ෂක ලුතිතන් කර්නල් කේකේඒස්ආර් කන්නන්ගර RWP RSP USP - ශ්‍රීලකාහ යන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරි තුමන් හා නියෝජ්‍ය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ලුතිතන් කොමාන්ඩර් ඩබ්එම්පීබී විඡේබාහු යන නිලධාරි හා එම ඒකකයේ කාර්යය මණ්ඩලයේ සමාජිකයින්ගේ අධීක්ෂනය යටතේ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා ඉදිරියේදි ඇති විය හැකි නිරිත දිග මෝසම් වර්ෂාව හේතුවෙන් සිදුවන ආපදා සඳහා සාර්ථකව ප්‍රතිචාර දැක්විම වෙනුවෙන් නිරිත දිග පෙර සුදානම් සැලස්ම සකස් කර මුද්‍රණය කරන ලදි.
තවද එම සැලැස්ම කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාට, ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල 14කට හා ආපදාවන්ට සෘජුවම සම්බන්ධ වන අනෙකුත් පාර්ශවයන් වෙත 2021.05.19 වන දින ලබා දෙන ලදි.

2021.05.13 වන දින කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට ඇද හැලුනු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථාන වල මාර්ග ජලයෙන් යට විය. පාලින්දනුවර (බදුරලිය) ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් මිදලන, උඩුකුඹුර, දිග්ගොඩ, මගුර, මාරගහදෙනිය යන ප්‍රදේශද වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත්, පැලවත්ත, වලල්ලාවිට, යගිරල, පහල හෙවෙස්ස,තොටහ, ඉත්තපාන,උඩුගම ප්‍රදේශද බුලත් සිංහල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් කුඩලිගම, දියකඩුව නැගෙනහිර, ඉහල බෙලිගම, පරගොඩ, මෝල්කාව යන ප්‍රදේශ වලද මාර්ග ජලයෙන් යට විය.

මෙම ආපදා සහගත තත්වය නිරීක්ෂණය කිරිම සඳහා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරන සම්බන්ධිකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක ලුතිතන් කර්නල් කේ කේ එස් ආර් කන්නන්ගර RWP RSP USP යන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරි තුමා සහ අදාල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල වල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරන සහකාරක ලෙස රාජකාරි කරනු ලබන එච්.කේ.ඩී. චන්දිමාල් මහතා , ආර්.පී. රාජ් නිශාන්ත මහතා සහ වසන්ත ප්‍රනාන්දු මහතාද සහභාගි විය.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය හා එක්ව එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ආහාර සංවිධානයේ සම්පත් දායකත්වයෙන් සිතියම්කරණය පිළිබද මූලික පුහුණු වැඩමුළුවක් 2021/04/05 වන දින සිට 2021/04/09 වන දින දක්වා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකය - කළුතර රාජකාරි කරනු ලබන නියෝජ්‍ය සහකාර අධ්‍යක්ෂ හා කාර්ය මණ්ඩලයේ 06 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේදී දින 05 පුරා පැවැ ත්විණ.

2021.05.13 වන දින කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට ඇද හැලුන වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථාන වල මාර්ග ජලයෙන් යටවිය.

මේ අනුව ඉදිරියේදි ඇති විය හැකි ආපදා තත්වයන්ට ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර දැක්විම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට අයත් ක්ෂණික ප්‍රතිචාර මුදවා ගැනිමේ සහ සහන සැලසීමේ බළඝණයට (4R) අයත් ජිවිතාරක්ෂක කණ්ඩායම් තුනක් බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ සහ වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අයත් අපදා තත්වය වැඩි ප්‍රදේශ වල ස්ථාන ගත කරන ලදි.

එමඟින් ප්‍රදේශවල හදිසි ගංවතුර තත්වයන් ඇති වුවහොත් ඊට ක්ෂණිකව මුහුණ දිම සඳහා සුදානම් කණ්ඩායම් වශයෙන් ස්ථාන ගත කරන ලදි. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව තුල විශේෂ බළඝණයක් ලෙස සහ ජිවිතාරක්ෂක රාජකාරි සඳහා සහන සැලසිමේ බළඝණයට අයත් ජිවිතාරක්ෂක කණ්ඩායම් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වෙනත් ප්‍රදේශ වලටද අවශ්‍යතාවයට අනුව යෙදවිමට සුදානම් කර ඇත.